ZGŁOSZENIE EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI

Urząd Miejski w Strzelnie przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków o ustawowych obowiązkach właściciela nieruchomości wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Z przepisów powyższej ustawy wynika m.in., że mieszkańcy terenów nieskanalizowanych mają obowiązek wyposażyć swoje nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnie ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych (art. 5 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy).

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 1 w/w ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, zobowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamb.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczenia opłaty za w/w usługę.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Burmistrza Strzelna. Listę takich przedsiębiorców zamieszczamy poniżej.

Niedopuszczalne jest, by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojowicą lub gnojówką na grunty rolne.
Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 podlega karze grzywny.

Gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych. W związku z powyższym
apelujemy do właścicieli nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych, aby zrobili to niezwłocznie. Wzór deklaracji dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Strzelnie w Biurze Podawczym oraz zamieszczony został pod poniższą informacją.

Mając na uwadze dobro naszego lokalnego środowiska poprzez zminimalizowanie ryzyka zanieczyszczenia sanitarno-epidemiologicznego jak również w związku z zaostrzającymi się przepisami krajowymi oraz unijnymi w zakresie ochrony środowiska, na terenie naszej Gminy rozpocznie się cykl kontroli w tym zakresie. W czasie kontroli właściciel posesji będzie zobowiązany okazać umowę z przedsiębiorcą odbierającym nieczystości oraz dowody potwierdzające uiszczanie opłat za usługę. Posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba lub pozbywania się osadów ściekowych.

Aktualnie trwają prace legislacyjne nad zmianą przepisów dotyczących opróżniania zbiorników bezodpływowych. Od przyszłego roku zostaną wprowadzone przepisy dające Gminom większe możliwości przeprowadzania kontroli nieruchomości i sprawdzania czy nieruchomość wyposażona jest w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków oraz czy właściciel zawarł umowę na wywóz szamba. Za utrudnianie lub udaremnienie pracownikom Gminy przeprowadzenia kontroli grozić będzie kara grzywny. Nowe przepisy doprecyzują również zasady pozbywania się komunalnych osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków. Również obowiązki Gmin zostaną rozszerzone m. in. o zobowiązanie ich do zwiększenia ilość i częstotliwości przeprowadzonych kontroli, uszczegółowienie prowadzonych ewidencji o dodatkowe informacje oraz rozszerzone zostaną obowiązki sprawozdawcze Gmin.

Dodatkowych informacji w tym temacie można uzyskać w Urzędzie Miejskim u pracownika odpowiedzialnego za utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Strzelno
Kontakt: (52) 318 22 20
Załączniki:

  1. Rejestr przedsiębiorców zajmujących się opróżnianiem zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Strzelno
  2. Wzór zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków (wypełniają właściciele nieruchomości posiadający zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków)
  3. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (wypełniają właściciele nieruchomości posiadający przydomową oczyszczalnię ścieków załączając dokument potwierdzający np. certyfikat)

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.