NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH – GMINA STRZELNO

BURMISTRZ STRZELNA — GMINNY KOMISARZ SPISOWY OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH W POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM 2020 R.


Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz.0 z 2019 r. poz. 1728) podaje do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Strzelno. Powszechny spis rolny przeprowadzony zostanie w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

  1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania: a) być osobą pełnoletnią, b) zamieszkiwać na terenie danej gminy, c) posiadać co najmniej średnie wykształcenie, d) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, e) nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  2. Dodatkowe umiejętności: a) umiejętność obsługi komputera, b) dyspozycyjność, c) pełna sprawność fizyczna, d) komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność), e) obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy, f) posiadanie prawo jazdy kat. B.
  3. Kandydat na rachmistrza terenowego: a) zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego, b) jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego, c) zostaje rachmistrzem terenowym pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
  4. Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.
  1. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt e) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
  2. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.
  3. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać: a) zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1); b) kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej; c) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2) d) informacja dotycząca RODO (zał. 3)
  4. Ofertę należy złożyć w sekretariacie w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty w godzinach pracy Urzędu, w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie od dnia 15.06.2020r. do 08.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Miejskiego w Strzelnie.
    Adres do doręczeń: Urząd Miejski w Strzelnic, ul. Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno.

Wszystkie dokumenty dostępne są pod tym LINKIEM

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.