RADNI JEDNOGŁOŚNIE ZA PROGRAMEM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta, 27.03.2023 radni jednogłośnie przyjęli „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Strzelno w 2023”. Przyjęty program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Celem programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt. Na terenie gminy Strzelno odławianie bezdomnych zwierząt będzie następowało w odniesieniu do zgłoszeń dotyczących pozostawionych bez opieki zwierząt, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Zgłoszenia o zwierzętach przebywających na terenach ogólnie dostępnych w obrębie Gminy Strzelno, co do których istnieje przypuszczenie, że są bezdomne, przyjmować będzie wyznaczony pracownik Urzędu Miejskiego w Strzelnie, który podejmie działania zmierzające do ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierząt. Jeżeli nie zgłosi się właściciel lub opiekun zwierzęcia, o którym mowa w ust. 1 pracownik Urzędu Miejskiego w Strzelnie zawiadamia schronisko dla zwierząt, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3 o konieczności odłowienia zwierzęcia i umieszczenia go w schronisku.

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie sprawowana jest przez Urząd Miejski w Strzelnie poprzez:

1) sporządzenie gminnej ewidencji miejsc dokarmiania oraz opiekunów społecznych kotów wolno żyjących;

2) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących;

3) sterylizację lub kastrację kotów wolno żyjących, korzystających z miejsc dokarmiania, o których mowa w pkt 1, pod warunkiem zgłoszenia takiej potrzeby przez społecznego opiekuna kotów i zapewnienia przez niego, na czas wygojenia się ran, miejsca tymczasowego pobytu zwierzęcia;

4) zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom rannym lub chorym przez podmiot, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2; 5) prowadzenie ogólnie pojętych działań edukacyjnych na temat odgrywania przez koty wolno żyjące znaczącej roli w zapobieganiu rozprzestrzeniania się gryzoni w ekosystemie miejskim.

Opiekunowie społeczni kotów wolno żyjących powinni zgłosić do Urzędu Miejskiego w Strzelnie, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zapotrzebowanie na karmę niezbędną do dokarmiania kotów oraz zaistnienie potrzeby sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących. Cała treść ustawy dostępna jest na bip.strzelno.pl

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.