DODATEK OSŁONOWY – PYTANIA I ODPOWIEDZI – WNIOSEK DO POBRANIA

Najważniejsze pytania:

Skąd pobrać druk wniosku?

– Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sportowa 6

– Urząd Miejski, ul. Cieślewicza 2

– strony internetowe UM i MGOPS, portali informacyjnych

Czy mogę złożyć wniosek w formie elektronicznej?

– Tak, przez swój profil zaufany

Jakie są kryteria dochodowe?

– dla gospodarstwa jednoosobowego 2100 zł

– dla gospodarstwa wieloosobowego 1500 zł na osobę

Do kiedy należy złożyć wniosek?

– do końca stycznia 2022 r. jeśli chcesz otrzymać wypłatę do końca marca 2022 r.

– w każdym innym dniu, nie później niż do 31 października 2022 r.

Gdzie mogę złożyć wypełniony wniosek?

w biurze podawczymMiejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Sportowa 6

– w biurze podawczym Urzędu Miejski, ul. Cieślewicza 2

Czy dostanę decyzję na piśmie?

– nie, będziesz mógł odebrać informację w siedziby MGOPS, a jeśli podałeś we wniosku adres e-mail to dostanie informację pocztą elektroniczną

– nie musisz odbierać informacji, żeby otrzymać wypłatę.

Kiedy wypłaty?

– wypłaty odbędą się w dwóch transzach, pierwsza do końca marca 2022 r., druga do 2 grudnia 2022 r.

Szczegóły opisaliśmy w załączonym dokumencie.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zadzwoń w godz. 8.00 – 14.00: 52 569 14 47 lub 782 181 095

lub przyjdź do MGOPS w Strzelnie (zachowując obostrzenia epidemiczne).

Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatku osłonowego

1. Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym  nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, ie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

2) osobie, przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód

2. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego, o którym mowa w ust. 1, złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

3. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

4. Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159 i 1918), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;

3) mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

6. Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi rocznie:

1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

7. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z ust. 1 pkt 2, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

8. Dodatek osłonowy przysługuje osobom, o których mowa w ust. 1, za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i jest wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do dnia 31 marca 2022 r. oraz do dnia 2 grudnia 2022 r. W przypadku gdy osoba, o której mowa w ust. 1, złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.

9. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

10. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

11. Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

12. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego wysłana będzie na wskazany adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej ma możliwość odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego w siedzibie MGOPS, ul. Sportowa 6. Informacje nie będę przesyłane pocztą tradycyjną.

13. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

14. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się na piśmie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Sportowa 6 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

15. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.