MARIA ŻUKOWSKA

Maria Żukowska to nauczyciel  z 34 letnim stażem, a od 23 lat pełni funkcję dyrektora szkoły. Od 01 września 2017 r. jest dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Markowicach. Jest autorem i realizatorem innowacji pedagogicznej pod nazwą: DZISIAJ JA, JUTRO TY, A POJUTRZE CAŁY ŚWIAT – POZNAJEMY DZIAŁANIE SMOGU. Zakres innowacji obejmuje rozszerzenie  zajęć dydaktycznych z edukacji przyrodniczej, biologii oraz  geografii w ośmioletniej szkole podstawowej. Pod jej kierunkiem uczniowie prowadzą badania zanieczyszczenia powietrza i analizują wpływ zanieczyszczeń na środowisko. Dzięki jej inicjatywie, wsparciu i działaniu szkoła współpracuje ze Stowarzyszeniem Pozarządowym –  Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie realizując projekty i programy o zasięgu ogólnopolskim, które w realny sposób podnoszą jakość pracy placówki.
Pani Maria podejmuje także działania, mające na celu rozwój czytelnictwa, angażując przedstawicieli samorządu lokalnego, władz i rodziców w realizację zadań określonych przez  Fundację:  Cała Polska Czyta Dzieciom.
Z jej inicjatywy  powstało Szkolne Koło Wolontariatu, do którego opracowała program działania. Szkoła współpracuje z Polską Akcją Humanitarną, włączając się w liczne przedsięwzięcia.
Pani Maria jest zaangażowana w pomoc dla rodzin, które nie radzą sobie materialnie czy wychowawczo. We współpracy z innymi instytucjami organizuje doraźną pomoc. Była również inicjatorką zbiórki pieniędzy, która miała na celu przeprowadzenie badań specjalistycznych dla uczennicy. 


Kierowana przez nią placówka, od trzech lat zdobywa certyfikat „Szkoła Przyjazna Osobom Niewidomym”, przy uczestnictwie w działaniach i współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla dzieci i młodzieży słabowidzącej i niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy. Pani Maria jest również inicjatorką współpracy szkoły z  Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN  w Warszawie.
Pod jej kierunkiem uczniowie szkoły aktywnie włączają się do akcji społeczno- edukacyjnej „ Żonkile” i to przedsięwzięcie  realizują na terenie Gminy Strzelno. Propaguje wychowanie patriotyczne w szkole organizując  uroczystości  patriotyczne w środowisku lokalnym. Podejmuje liczne działania proekologiczne. We wrześniu  2018 r. pozyskała środki finansowe z WFOŚiGW  Toruniu w wysokości  56 784,50 złotych, na  realizację prac adaptacyjno-remontowych w ramach przedsięwzięcia pn. Przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Markowicach na cele prowadzenia Pracowni Edukacji Ekologicznej.  Dzięki tym środkom wyremontowano i wyposażono pracownię w 10 laptopów wraz z oprogramowaniem, drukarkę, 3 mikroskopy, monitor interaktywny, czujnik smogu, meble oraz tablice. Pod jej kierunkiem uczniowie mogą prowadzić swoje badania naukowe w ramach opracowanej i wdrożonej przez nią innowacji. Jako dyrektor systematycznie analizuje jakość pracy szkoły co pozwala na osiąganie wysokich wyników uczniów na egzaminach  zewnętrznych.  W  tym roku szkolnym uczniowie klasy ósmej osiągnęli najwyższe wyniki egzaminu ósmoklasisty w powiecie mogileńskim i są to wyniki wyższe od  średnich wyników naszego województwa i kraju.

01 września  dzięki inicjatywie i aplikacji wniosku przez Panią Marię Żukowską uczniowie  realizują zajęcia  z  Fundacją Orange- Mega Misja. Z Województwa Kujawsko – Pomorskiego zakwalifikowano  do programu tylko 9 szkół i jako jedyną szkołę z powiatu mogileńskiego wybrano SP z Markowic. Uczniowie nie tylko korzystają z ciekawych zajęć dydaktycznych, ale również mają dostęp do nowoczesnych technologii. Niedługo placówka wzbogaci się  o kolejne tablety. 
Pani Maria Żukowska ukończyła liczne studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne, które nadają jej uprawnienia do nauczania wielu przedmiotów (geografia, wychowanie-fizyczne, przyroda, informatyka, pedagogika wychowawczo-opiekuńcza, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika). Edukacja ta skutecznie wpłynęła na jej rozwój zawodowy.   Swoją postawą inspiruje do podejmowania doskonalenia zawodowego zgodnie z potrzebami szkoły.  Dokonuje ewaluacji wewnętrznej szkoły, która skutecznie podnosi jakość pracy nauczycieli i placówki. Współpracuje z wyższymi uczelniami w celu tworzenia nowatorskich rozwiązań dydaktycznych. Wspiera innowacyjne działania nauczycieli, mobilizuje do stosowania nowatorskich metod nauczania i wychowania. Wielokrotnie opracowywała i wdrażała własne programy nauczania oraz stworzyła własną bazę do prowadzenia skutecznego nadzoru pedagogicznego. W 2002 r. była autorem publikacji „Młody Europejczyk”, którą wydała na okoliczność organizowanego Międzyszkolnego Sejmiku Europejskiego.
Ponadto w 2003 r. swoje materiały z zakresu nadzoru pedagogicznego oraz edukacji europejskiej publikowała w serwisie edukacyjnym profersor.pl.
Jest współorganizatorem przedsięwzięć kulturalnooświatowych.  Wspiera mieszkańców w aktywizacji i integracji społeczeństwa wiejskiego.  Od 2001r. pełni  funkcję egzaminatora CKE i zdobytą wiedzą dzieli się z innymi nauczycielami w pracy dydaktycznej. 

W 2004r. została wpisana na listę ekspertów MEN ds. awansu zawodowego i tym samym swoją wiedzą i doświadczeniem wynikającym z corocznego pełnienia funkcji eksperta w komisjach ds. awansu zawodowego dzieli się z nauczycielami realizującymi staż oraz odbywającymi praktyki pedagogiczne. Wszystkie podejmowane działania zmieniają wizerunek szkoły, ale przede wszystkim podnoszą jej jakość nauczania i wychowania. Dzięki jej staraniom szkoła pozyskała środki finansowe z różnych programów i projektów. Z Programu Rządowego na Rozwój Czytelnictwa zakupiono w 2017 r. książki do biblioteki szkolnej na kwotę 5 tys. złotych. W tym samym roku, z kolejnego Programu Rządowego Aktywna Tablica, zakupiono dwa monitory dotykowe na łączna kwotę 17 500,00 złotych. Dzięki małym projektom na łączną kwotę 46 000,00 złotych dostosowała pomieszczenie szkolne, tworząc i wyposażając pracownię fizyczno- chemiczną w pomoce zgodne z wymaganiami  określonymi w nowej podstawie programowej- monitor dotykowy oraz 7 zestawów do nauczania robotyki. W 2019r. Pani  Maria Żukowska była realizatorem  Rządowego Projektu Kompetencji Cyfrowych – Rodzic w Internecie. Z projektu skorzystało 144 mieszkańców z obwodu  szkoły, którą kieruje. Szkoła  wzbogaciła się o 12 laptopów.
Swoje doświadczenie wykorzystuje pełniąc funkcję Radnej Rady Powiatu Inowrocławskiego w latach 2010-2014, a obecnie w latach 2018 -2023  pełni funkcję Vice Przewodniczącej  Rady Miejskiej w Inowrocławiu.
Od listopada 2019 r. pełni także funkcję społecznego asystenta  Przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Pani Maria została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Nagrodzona Nagrodą Kuratora. W 2019 r. uzyskała tytuł Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji.

Jeden komentarz do “MARIA ŻUKOWSKA

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.