WTORKI Z NGO – STOWARZYSZENIE SZANSA NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W SIEMIONKACH

Nazwa Organizacji: Stowarzyszenie Szansa na Rzecz Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Siemonkach”

Data założenia:10 wrzesień 2004 roku

Obecne władze Stowarzyszenia: Prezes A.Tomaszewski, a jego zastępcą jest M.Nawrocka, funkcję sekretarza pełni B.Lepsza, stanowisko skarbnika powierzono K.Czapik. W skład komisji rewizyjnej wchodzą: M.Hankiewicz, W.Pruczkowska, N.Kaizer. Stowarzyszenie liczy 64 członków.

Zakres działalności:

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie i ich rodzin.
 2. Troska o dostępność leków i artykułów sanitarnych oraz uzyskiwanie informacji o źródłach ich nabywania.
 3. Opieka nad osobami psychicznie chorymi i niepełnosprawnymi intelektualnie.
 4. Pomoc w rehabilitacji chorych psychicznie i niepełnosprawnymi intelektualnie.
 5. Popularyzacja i zdobywanie wiedzy na temat możliwości leczenia chorób  psychicznych oraz niepełnosprawności intelektualnych.
 6. Popularyzacja wiedzy na temat zapobiegania chorobom psychicznym                                      i niepełnosprawnościom intelektualnym oraz promocja zdrowia psychicznego.
 7. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi                            i niepełnosprawnych intelektualnie.
 8. Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu i turystyki.
 9. Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrony tradycji i dziedzictwa narodowego.
 10. Integracja środowiska dzieci i młodzieży oraz aktywizacja i rozwijanie sprawności fizycznej.
 11. Przeciwdziałanie zagrożeniom rodziny.
 12. Dbałość o miejsca upamiętniające Mieszkanki Domu Pomocy Społecznej                             w Siemionkach , w tym o kwaterę cmentarną zmarłych Mieszkanek.

Wartość dotychczas uzyskanych grantów w latach 2011-2020: ok. 80.000,00 tys.

Najważniejsze działania w roku 2020:

INICJUJ Z FIO 2.0 –Arte-Socjo-TERAPIA – czyli zajęcia taneczne, powertex bis pobudzające aktywność zarówno fizyczną jak i psychiczną Mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach. Dzięki takim działaniom poprawiło się samopoczucie, poczucie własnej wartości i zwiększył się poziom wzajemnej integracji poprzez aktywny i atrakcyjny sposób spędzania czasu.

Kalendarz na rok 2021 o charakterze informacyjno-edukacyjnym i promującym zdrowie psychiczne – dzięki kalendarzowi można było poznać życie codzienne, zajęcia i twórczość osób z zaburzeniami psychicznymi, ich pasje i poszerzyć wiedzę z zakresu zdrowia psychicznego, zaburzeń psychicznych. Zostały wsparte postawy niedyskryminujące i niewykluczające osoby z zaburzeniami psychicznymi z życia w społeczeństwie.

Trening funkcji poznawczych jako forma pracy z osobami z zespołem otępiennym. Pozyskane środki z projektu w głównej mierze przeznaczone zostały na zakup pomocy do pracy z podopiecznymi borykającymi się z chorobą i wykorzystywane będą do pracy przez kolejne lata. W ramach realizacji projektu Mieszkanki Domu Pomocy Społecznej  chętnie uczestniczyły w zajęciach grupowych, zmniejszył się poziom prezentowanych przez niektóre Panie zachowań agresywnych, polepszyła się sprawność komunikacyjna, Panie również usprawniły możliwości motoryczne.

Rejs statkiem po jeziorze Gopło naszą formą rehabilitacji – projekt miał na celu zwiększenie wzajemnej integracji osób starszych i niepełnosprawnych i zacieśnienia więzi między podopiecznymi różnych placówek, wzajemnej integracji i akceptacji osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych.

Plany na przyszłość:

Terapia tlenowa- rehabilitacja domowa dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności projekt dofinansowany ze środków Województwa Kujawsko- Pomorskiego – zabiegi lecznicze w komorze hiperbarycznej skierowane są dla osób po przebytym zarażeniu Covid-19 ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach zapoznają się z nową formą rehabilitacji. Dzięki tym zabiegom układ immunologiczny będzie prawidłowo dotleniony, co wpłynie na lepsze samopoczucie, regenerację, odporność przed drobnoustrojami, pomaże w reumatyzmie, miażdżycy i chorobach kostno-stawowych. Osiągnięcie założonych w projekcie celów pozwoli biorącym w nim udział osobom zwiększyć dostęp do terapii i rehabilitacji. Ponadto dzięki realizacji zadania społeczność lokalna zaznajomi się z nową formą rehabilitacji.

„Integracyjny rejs statkiem po malowniczym Jeziorze Gopło” dofinansowany z budżetu Powiatu Mogileńskiego – skierowany do osób starszych, osób niepełnosprawnych dzięki, któremu pobudzona zostanie aktywność tych osób. Zostanie zmniejszone zagrożenie wystąpienia wykluczenia społecznego i ograniczenie ryzyka wystąpienia izolacji wśród osób starszych i niepełnosprawnych. Projekt pozwoli zniwelować problem wykluczenia społecznego, izolacji i małej aktywności niepełnosprawnych oraz zintegruje uczestników rejsu i imprezy w tym osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych.

Trening funkcji poznawczych i motorycznych dla osób chorych psychicznie  ze współistniejącą niepełnosprawnością intelektualną-  w ramach projektu dofinansowanego ze środków Województwa Kujawsko- Pomorskiego realizowane będą indywidualne konsultacje z psychologiem podczas, których będzie ocena stopnia zaburzenia poszczególnych funkcji poznawczych. Następnie będą odbywały się zajęcia podczas, których prowadzący intensyfikować będą oddziaływanie na wybrane najbardziej zaburzone sfery.               W ramach projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne, które odpowiadać będą potrzebom terapeutycznym Mieszkankom DPS.

Trening umiejętności społecznych jako forma rehabilitacji osób niepełnosprawnych – w ramach projektu dofinansowanego ze środków Województwa Kujawsko- Pomorskiego zostaną zakupione 2 laptopy, które posłużą do nauki podstaw obsługi komputera. Uczestnicy kursu będą na nich samodzielnie pracować. W ramach projektu przeprowadzony zostanie kurs obsługi komputera który będzie zawierał podstawowe zasady obsługi komputera, ćwiczenia na klawiaturze, ćwiczenia z myszką, ćwiczenia w programie Power Point, surfowanie w sieci, obsługa Internetu, e- zakupy np. allegro, obsługa przeglądarek komputerowych, zakładanie skrzynek mailowych, obsługa najpopularniejszych komunikatorów internetowych. Projekt pozwoli biorącym w nim osobom lepiej odnaleźć się w grupie społecznej. Mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach będą mogły sprawniej posługiwać się komputerem                  i w ten sposób komunikować ze światem zewnętrznym.

Działania Stowarzyszenia „Szansa” oparte są przede wszystkim na niesieniu pomocy osobom niepełnosprawnym oraz pracy wolontariackiej członków i współpracy z instytucjami, z innymi organizacjami i wolontariuszami.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.