WTORKI Z NGO – STOWARZYSZENIE MŁODE DĘBY

Nazwa organizacji:Stowarzyszenie Młode Dęby

Zarząd: Agnieszka Ziółkowska, Violetta Stokfisz, Mariusz Samulski

Rok założenia: 2006

Liczba członków:14

Kwota pozyskanych dotacji w latach 2006-2020: 460.444,59 zł

Nasze najważniejsze cele statutowe:

– integracja różnych grup mieszkańców w działaniach zmierzających do poprawy jakości życia,

– wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym,

– podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifikacji mieszkańców gm. Dąbrowa,

– kształcenie i rozwój członków stowarzyszenia,

O czym szumią Młode Dęby:

Pomysł na założenie stowarzyszenia padł w 2005 r. podczas spotkań towarzyskich grupy kilku osób działających na rzecz mieszkańców gm. Dąbrowa i dostrzegających potrzebę zrobienia czegoś dla otoczenie. Ostateczną decyzję podjęto rok później i w sierpniu 2006 r. uzyskaliśmy wpis do KRS. I tak od 2006 r. działamy na rzecz mieszkańców naszej gminy, organizacji pozarządowych podejmując działania zmierzające do poprawy życia w naszym środowisku. Na początku naszej działalności realizowaliśmy małe -kilku tysięczne projekty tylko dla naszej gminy, teraz aplikujemy po środki zewnętrzne i realizujemy projekty o zasięgu regionalnym i wojewódzkim.

Stowarzyszenie Młode Dęby w swoich szeregach zrzesza pasjonatów i miłośników dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego naszej gminy. Są nimi pracownicy różnych instytucji samorządowych, szkół  i firm prywatnych, na co dzień zajmujący się różnymi profesjami, angażujący się w pracę na rzecz swojej miejscowości. Realizując poszczególne działania łączymy pracę zawodową ze społeczną co daje nam ogromną satysfakcję. Od początku swojej działalności, opierając się na pracy członków, podejmujemy inicjatywy społeczne. Wraz z naszym wewnętrznym rozwojem podejmujemy się realizacji „trudniejszych” projektów. Jesteśmy niejednokrotnie promotorem innowacyjnych działań w gminie i powiecie dla przykłady gra terenowa i wioska tematyczna. Naszym celem wypracowany podczas dotychczasowej działalności to wzrost aktywności społecznej i poczucia przynależności lokalnej wśród mieszkańców gm. Dąbrowa. Uzupełnieniem naszych celów jest istotny dla  nas wzrost kompetencji i umiejętności w budowaniu partnerskich relacji na rzecz rozwoju lokalnego.

Główne obszary naszej działalności to edukacja w szerokim zakresie, zarówno zewnętrzna jak i wewnątrz stowarzyszenia, działania ekologiczne i integracja międzypokoleniowa. W ramach tych obszarów realizujemy projekty odpowiadające na potrzeby naszych odbiorców opierając się o nasze wartości: – dbamy o środowisko naturalne- dbamy o poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, szczególnie dzieci i młodzieży; – jesteśmy aktywni i zaangażowani.

Od 8  lat w wdrażamy innowacyjny pomysł na ożywienie gospodarki w naszej gminie tj. tworzymy ofertę wioski tematycznej – Wioska Mocy w ramach prowadzonej przez nas odpłatnej działalności poż. pub.. Wioskę budujemy na bazie zasobów przyrodniczych, kulturowych naszej gminy.

Tłem wszelkich działań misyjnych jest wyrównywanie szans mieszkańców gm. Dąbrowa szczególnie dzieci i młodzieży łącząc ich najmocniejsze strony, doskonaląc talenty, oraz inspirując i motywując do tego aby być aktywnym dla miejsca, kt. jest nam najbliższe, jednocześnie dbając o środowisko naturalne.

Nasze cele realizujemy poprzez organizowanie życia społeczno-kulturalnego, organizowanie zajęć związanych z aktywizacją i integracją seniorów  oraz inne działania na rzecz społeczności lokalnej. Dlatego też m.in. realizujemy działania, kt. mobilizują różne grupy społeczne, jak i wiekowe (seniorów, młodzież szkolną, rodziny z małymi dziećmi) – za „perełkę” działalności uważamy przedsięwzięcia „Smaki Emocji” i „Emocje Makatka Malowane” dzięki którym udało się zmobilizować seniorów i młodzież do współpracy w trakcie warsztatów  z Eko-rękodzieła, warsztatów korzystania z nowoczesnych technologii, warsztatów kulinarnych i haftu w ramach rządowego programu ASOS.

Na nasz pozytywny wizerunek mają wpływ liczne lokalne inicjatywy społeczne realizowane z myślą o wspieraniu rozwoju gminy i integrowaniu różnych grup mieszkańców w działaniach zmierzających do poprawy jakości życia.

Przeprowadzamy projekty dla dzieci i młodzieży  organizując im różne formy wypoczynku połączonego  z elementami kształcenia. Półroczny projekt Kobiety też potrafią stanowił wsparcie działań społecznych i zawodowych dla kobiet wiejskich,

Akcja Liść Dębu  to sztandarowy projekt  edukacyjno – ekologiczny, jak żaden inny dotychczas, bezpośrednio wpisany w symbolikę stowarzyszenia. Największym przedsięwzięciem projektu była wielka akcja sadzenia dębów – drzew, których symbolika jest bardzo bliska samemu stowarzyszeniu jak i gm. Dąbrowa. „Akcja” adresowana była przede wszystkim dla młodzieży, kt. w ramach projektu utworzyła Klub Ekologa i wspólnie z pracownikiem Nadleśnictwa Gołąbki zrealizowała program edukacji ekologicznej. Dzięki niemu zinwentaryzowano wszystkie dęby w na terenie gminy, ze szczególnym uwzględnieniem drzew pomnikowych, stworzono też lokalny plan ochrony środowiska. Kontynuacją projektu jest kolejna inicjatywa „Akcja Liść Dębu-Pokochajmy ptaki” gdzie w 2017 r. na naszej nieruchomości zamontowaliśmy budki lęgowe na drzewach, tablice dydaktyczne, nasadzaliśmy drzewa i wybudowaliśmy altanę.

Wzbogacając życie kulturowe w gminie organizujemy przedsięwzięcia  artystyczne o randze międzynarodowej p.n. „Muzyczne Międzynarodowe Spotkanie Singers&  Songwriterów – „ALTERSONG”, kt. głównym celem było budowanie dialogu wielokulturowego opartego na propagowaniu różnorodnych form twórczości artystycznych.

Organizujemy grę terenową  „Zagraj w Wieś Mocy” – kt. celu poznanie tajników wsi i rolnictwa, zapoznanie gości z walorami przyrodniczych naszej śródpolnej nieruchomości Gra dedykowana jest wszystkim grupom wiekowym. Jednodniowe cykliczne wydarzenia organizowane od 8 lat w każdą 3ą niedzielę sierpnia – wydarzenie bezpłatne promujące rodzinną zabawę na łonie natury. W roku ograniczeń pandemicznych grę zorganizowaliśmy online.

Zrealizowaliśmy 3y krotnie Forum Organizacji Pozarządowych”, kt.  miały na celu podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifikacji przedstawicieli org. pozarządowych z terenu gminy i powiatu. Na zlecenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2015 r. zrealizowaliśmy „XVI Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

Odpowiadając na potrzeby szkoleniowe lokalnych ngo-sów organizujemy szkolenia i wizyty studyjne  na temat ekonomii społecznej. Istotna dla nas jest współpraca z pozostałymi organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi z terenu naszego powiatu i sąsiadującego z nami powiatem żnińskim. Stanowi ważny element integrujący społeczeństwo i zachęcający przedstawicieli III sektora z tych powiatów do wspólnych działań prospołecznych, czego przykładem jest projekt „Aktywne, świadome NGO” realizowany w ramach FIO 2018, cieszący się dużym zainteresowaniem i odzewem z strony NGO, podczas którego wzbogaciliśmy o zarządzanie zespołem, zarządzanie strategiczne, promocję i animację działań warsztat  pracy liderów lokalnych organizacji. 

SUKCESY:

– Młode Dęby są laureatami I, V i IX edycji Konkursu  o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe „Rodzynki z pozarządówki”.

– od stycznia 2014 posiadamy statut OPP – jako 2a organizacja w pow. mogileńskim. Wpływy finansowe z 1% wahającą się od 3500 zł – 800,00 zł.  Środki z 1% przeznaczamy min. na budowę Wioski, wykonaliśmy ogrodzenie, zakupiliśmy garaż, doprowadziliśmy prąd.

– od listopada 2014 roku jesteśmy właścicielem nieruchomości gruntowej o powierzchni 1370 m2 w sołectwie Parlin, gm. Dąbrowa, Powiat Mogileński, Woj. Kujawsko-Pomorskie (darowizna z Skarbu Państwa) na kt. rozwijamy swoje działania i pomysły zmierzając do budowania i tworzenia oferty wioski tematycznej: „Wioska Mocy”. Temat przewodni wioski wywodzący się od dębu, kt. jest w herbie gm. Dąbrowa jak i nazwie stowarzyszenia.  To unikalny dla naszej gminy projekt.  Tworzymy  miejsce pełne mocy – tej umysłowej i tej fizycznej, wywodzącej się z siły drzew, kt. od zawsze stanowi inspirację działalności naszej organizacji. Aby nasze działania były profesjonalne uczestniczymy w projekcie „Wioska tematyczna – wieś z pomysłem – pomysł na wieś” w ramach którego tworzona jest sieć wiosek tematycznych i należymy do wiosek tworzących sieć realizowaną w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

– Jesteśmy pierwszą i jedyną organizacją pozarządową w pow. mogileńskim, która uzyskała certyfikat „Organizacja sprawdzona” przyznany przez K-P Federację Organizacji Pozarządowych – Laureaci II edycji 2013 rok. Certyfikat przyznawany został nam za prawidłową jakość zarządzania organizacją, transparentność i jakość podejmowanych działań we współpracy z otoczeniem, w grudniu 2015 r. otrzymaliśmy prolongatę w/w certyfikacji. Kontynuując naszą dobrą współpracę z K-P FOP w Toruniu, w grudniu 2020 r. wstąpiliśmy w szeregi członkostwa federacji.

Nasza działalność nie opiera się tylko na realizacji projektów, czy innych działań wynikających z potrzeby środowiska. Jesteśmy świadomi praw organizacji a co za tym idzie angażujemy się w działalności wzmacniającą pozycję organizacji w środowiska lokalnym. Z naszej inicjatywy powstała Gminna i Powiatowa Rada Działalności  Pożytku  Publicznego, gdzie członkowie naszej organizacji zasiadają w jej gremiach, oraz są delegatami do Sejmiku Organizacji Pozarządowych w Woj. K-P. Zarząd uczestniczy w spotkaniach tematycznych, stanowiąc zaplecze eksperckie dla III sektora w Województwie Kujawsko-Pomorskim Forum Dobrego Prawa.

Nasze działania nie odniosły by sukcesu bez współpracy z lokalnymi samorządami gminnymi i powiatowymi, samorządem województwa, Lasami Państwowymi – Nadleśnictwem Gołąbki, i najważniejsze lokalną społecznością, organizacjami pozarządowymi z terenu gm. Dąbrowa i powiatu mogileńskiego i żnińskiego. Na uwagę zasługuje również fakt, iż lokalni przedsiębiorcy, firmy czy rolnicy sami oferują swoją pomoc techniczną, materialną i finansową przy rekultywacji i zagospodarowywaniu naszej Wioski Mocy co jest dla nas budujące i daje nam sił do dalszej pracy.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.