ZMIANA STAWEK GOSPODARKI ODPADAMI

Zawiadomienie dla mieszkańców gminy Strzelno o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 maja 2020 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010,
z 2020 poz. 150, 284) Burmistrz Strzelna zawiadamia o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z podjętej przez Radę Miejską w Strzelnie w dniu 20.04.2020 r. uchwały
Nr XXI/173/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych i i ustalenia stawki takiej opłaty.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 maja 2020 r. wynosi 22 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

W przypadku nie wywiązywania się z ustawowego obowiązku segregacji odpadów komunalnych (obowiązek w gminie Strzelno od 1 marca 2020r.) opłata podwyższona stanowi dwukrotność stawki za odpady selektywne – 44 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

UWAGA! Zniesiona została ulga w opłatach powyżej 5 mieszkańców. W związku z tym w sytuacji, gdzie na terenie nieruchomości mieszka więcej niż 5 osób należy złożyć nową deklarację określającą aktualną liczbę mieszkańców.

Przypominamy również, że od 1 marca 2020 r. w gminie Strzelno obowiązuje ulga w wysokości 1 zł od mieszkańca
w sytuacji posiadania i użytkowania kompostownika na bio odpady na terenie nieruchomości jednorodzinnej.

W powyższej sytuacji należy zgłosić ten fakt składając nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku, gdy na terenie nieruchomości nie nastąpiły żadne zmiany, zgodnie z treścią art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż do właścicieli nieruchomości, zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty wyliczonej, jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych ze złożonej deklaracji.
Terminy wnoszenia opłat nie ulegają zmianie i powinny być wnoszone do 15-go każdego miesiąca za dany miesiąc.
Opłaty należy wnosić na indywidualny rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Strzelnie o numerze:

50 8159 0003 2001 0000 0101 0044

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym, w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od właścicieli nieruchomości, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

Przeznaczenie wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( Art. 6r. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) obsługi administracyjnej tego systemu;
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
2a. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
2b. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

W razie pytań lub wątpliwości w sprawach gospodarki odpadami zapraszamy do kontaktu z Urzędem Miejskim
w Strzelnie.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.