WAŻNA INFORMACJA – ZASADY WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

Od dnia 1 kwietnia 2020 r. odpady komunalne z terenu nieruchomości niezamieszkałych nie będą odbierane przez wykonawcę, z którym gmina Strzelno podpisze umowę na wywóz odpadów.

Wyłączenie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z jednolitego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będzie skutkowało koniecznością zawarcia przez te podmioty indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Strzelno.

Jak pisze burmistrz Dariusz Chudziński: Za powstałe niedogodności bardzo Państwa przepraszamy. Obecne działania zostały wymuszone sytuacją nadzwyczajną. Niemniej obecne ograniczenia w prowadzeniu działalności, jak również w przemieszczaniu się na terenie kraju – paradoksalnie skutkują ograniczeniem ilości generowanych odpadów komunalnych na nieruchomościach niezamieszkanych. Tym samym ogłoszone przez nas zmiany w systemie odbioru odpadów nie powinny skutkować nadmiernymi, niemożliwymi do przezwyciężenia trudnościami.

Obowiązek zawarcia umowy dotyczy ogółu przedsiębiorców, instytucji kultury, oświaty, zdrowia, zarządców ogrodów działkowych, cmentarzy, właścicieli działek letniskowych oraz zarządców budynków mieszkaniowych, w których znajdują się lokale użytkowe (tzw. nieruchomości mieszane).

O zawarciu umowy na odbiór odpadów komunalnych właściciel nieruchomości niezamieszkałej ma obowiązek poinformować Gminę Strzelno, która na podstawie art. 6 ust 5a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prowadzi rejestr tych umów. Informacja powinna zawierać:

  •  imię i nazwisko właściciela nieruchomości/nazwę firmy/nazwę instytucji;
  •  adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne;
  •  adres siedziby;
  •  nazwę firmy odbierającej odpady komunalne;
  •  okres obowiązywania umowy.

Powyższe informacje, z uwagi na ogłoszony stan epidemii prosimy przekazać w terminie do 31 maja 2020 roku w poniższej formie:

  •  pocztą elektroniczną na adres sekretariat@strzelno.pl
  •  listownie na adres: Urząd Miejski w Strzelnie, ul. Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest nadal przestrzegać zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelno oraz ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi na terenie jego nieruchomości.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.