PLEBISCYT “OSOBOWOŚĆ ROKU GMINY STRZELNO” (REGULAMIN)

Regulamin I Plebiscytu Portalu StrzelnoOnline 

„Osobowość Roku Gminy Strzelno”

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Osobowość Roku Gminy Strzelno”

Organizatorem I Plebiscytu „Osobowość Roku Gminy Strzelno” (zwanego dalej „Plebiscytem”) jest Portal internetowy StrzelnoOnline (zwany dalej „Organizatorem”) z siedzibą przy Wybudowanie Strzeleńskie 1, 88 – 320 Strzelno.

Celem Plebiscytu jest wyłonienie osoby, która w okresie od 01.01.2019 r. do 08.12.2019 r. wykazała się największymi osiągnięciami w działalności na rzecz Gminy Strzelno lub/i jej mieszkańców.

 Organizator powołuje trzyosobową komisję plebiscytową (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora. Zadaniem Komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu, weryfikacją zgłoszeń, przestrzeganiem zasad Regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.

 Zwycięzca Plebiscytu zostanie wyłoniony z zamkniętej listy kandydatów, w drodze głosowania, które zdefiniowane jest w artykule 4. niniejszego Regulaminu.

Zgłoszenia kandydatów

Zgłoszenia kandydata do Plebiscytu może dokonać każda osoba lub instytucja. 

Warunki zgłoszenia:

Kandydata można zgłaszać tradycyjną pocztą na adres Wybudowanie Strzeleńskie 1, 88 – 320 Strzelno lub pocztą e – mail na adres redakcja@strzelnoonline.com

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko kandydata, krótką charakterystykę kandydata, osiągnięcia w działalności na rzecz Gminy Strzelno lub/i jej mieszkańców w okresie od 01.01.2019 r. do     08.12.2019 r., dane osoby lub instytucji zgłaszającej kandydata

Zgłoszenia będą przyjmowane od 09.12.2019 r. do 12.12.2019 r.

Kandydat musi wyrazić zgodę na udział w Plebiscycie oraz zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu. W przypadku kandydatów nieletnich zgodę musi wyrazić opiekun prawny kandydata.

Każda osoba lub instytucja może zgłosić dowolną liczbę kandydatur.

Lista kandydatów

Spośród zgłoszonych kandydatów Komisja wybierze 10 osób, na które będą oddawane głosy.

Ostateczna lista kandydatów biorących udział w głosowaniu zostanie określona przez Komisję na podstawie oceny osiągnięć podanych w zgłoszeniach.

Lista kandydatów zostanie ogłoszona w dniu 16.12.2019 r. na portalu strzelnoonline.com wraz z uzasadnieniem.

 Zasady głosowania

Do głosowania uprawniona jest każda osoba fizyczna lub prawna, niezależnie od miejsca zamieszkania/siedziby.

Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium.

Głosowania SMS dokonuje się poprzez wysłanie wiadomości SMS (dalej „SMS”) na numer 72480, w której treści wpisujemy sonda or i numer kandydata, tylko jemu przydzielony. Format SMS: sonda or numer kandydata (inna treść lub więcej numerów wykluczają SMS z końcowym podliczeniu).

Koszt jednego SMS – a to 2 zł (2,46 zł brutto), a jego wielkość jest niezależna od operatora sieci komórkowej. SMS może być wysłany tylko i wyłącznie z telefonu komórkowego. W Plebiscycie nie będą brane pod uwagę SMS – y wysłane za pomocą komputera.

Kandydaci zostaną uporządkowani według kolejności alfabetycznej i na tej podstawie zostaną przydzielone numery od 1 do 10.

Numer SMS Premium uruchomiony zostanie w dniu 16.12.2019 r. o godz. 9:00 i będzie aktywny do dnia 02.01.2020 r. do godz. 18:00.

Liczba SMS – ów wysłanych z jednego numeru nie jest ograniczona. Można wysłać dowolną ilość SMS – ów. Kolejny SMS oznacza ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł

Jeden wysłany SMS to jeden głos w Plebiscycie  na wybranego kandydata.

W obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora, do godziny zakończenia Plebiscytu. Głosy, które wpłyną do systemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu , mimo, że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.

W przypadku wysłania wiadomości SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu, głos w nim oddany nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów, natomiast zostanie pobrana należna opłata, która nie podlega zwrotowi.

Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające realizację Plebiscytu. Każdy SMS jest płatny, bez względu na upusty cenowe wynikające z umów abonenckich.

Oddając głos w Plebiscycie, każdy Uczestnik, bądź jego opiekun prawny (w przypadku osób nieletnich) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Po zakończeniu głosowania Komisja na podstawie głosów oddanych za pomocą SMS Premium ustali ostateczne wyniki Plebiscytu.

Ogłoszenie wyników. Nagrody.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Koncertu w Kościele pw. Św. Trójcy w Strzelnie w dniu 05.01.2020 r. Dnia 06.01.2020 r. wyniki zostaną opublikowane na stronie strzelnoonline.com.

Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator. O wygranej lub miejscu w klasyfikacji decyduje suma ważnie oddanych głosów.

Zdobywca największej liczby ważnie oddanych głosów zostaje zwycięzcą i uzyskuje tytuł „Osobowość Roku Gminy Strzelno”.

Poza tytułem zwycięzca otrzyma statuetkę. 

Nie ma możliwości zamiany nagród na inną ani wypłaty ekwiwalentu w postaci pieniężnej.

Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do nagrody zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Nagrody zostaną wręczone podczas Koncertu  w kościele pw. Św. Trójcy w Strzelnie w dniu 06.12.2020 r., zaraz po ogłoszeniu wyników.

 Reklamacje.

Reklamacje związane z Plebiscytem należy kierować do Organizatora. Rozpatrywane będą reklamacje przesłane na adres e – mail redakcja@strzelnoonline.com, jak też pocztą tradycyjną na adres redakcji Wybudowanie Strzeleńskie 1, 88 – 320 Strzelno.

Każda reklamacja powinna zawierać dane osoby zgłaszającej (imię i nazwisko) oraz adres do doręczeń, a także zwięzły opis zarzutów.

Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania. Osoby zgłaszające reklamacje zostaną poinformowane o wyniku postępowania  listowanie lub mailowo, niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Ochrona danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Portal internetowy StrzelnoOnline z siedzibą przy Wybudowanie Strzeleńskie 1, 88 – 320 Strzelno.

We wszelkich kwestiach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z redakcją StrzelnoOnline na adres e – mail redakcja@strzelnoonline.com lub pocztą tradycyjną na adres Wybudowanie Strzeleńskie 1, 88 – 320 Strzelno.

Kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (również wizerunku) poprzez akceptację uczestnictwa w Plebiscycie.

Uczestnik głosowania wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, czyli oddanie głosu w Plebiscycie.

Wszelkie dane osobowe gromadzone są jedynie na potrzeby Plebiscytu.

Każdy Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, a także żądać zmian lub usunięcia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia wzięcie udziału w Plebiscycie.

Postanowienia końcowe.

Niniejszy Regulamin jest wyłączną podstawą do przeprowadzenia Plebiscytu, a jego interpretacja należy do Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Plebiscytu w trakcie jego trwania.

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Plebiscytu na portalu strzelnoonline.com.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.